Obrazek      

Polski Związek Gimnastyczny

   
    Og��oszenia o pracy    
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Konkurs na stanowisko Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Gimnastycznego    « powrót
informację przeczytano: 451 razy
 
Status:
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2022-03-15 12:33:12, przez Dopierała Janusz

 
Konkurs na stanowisko Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Gimnastycznego
Termin zgłoszeń: upływa 22 marca 2022 r. Liczy się data wpływu oferty na adres mailowy biura Polskiego Związku Gimnastycznego (Związku): kontakt@pzg.pl.
W tytule maila należy napisać -Konkurs na Kierownika Wyszkolenia-.
Miejsce pracy: Biuro Polskiego Związku Gimnastycznego, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Możliwość pracy hybrydowej/zdalnej.

Zakres obowiązków:
- koordynacja zadań związanych z przygotowaniem zawodników do szkoleń oraz zawodów, w tym współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki (MSiT),
- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w systemie elektronicznym i papierowym zgodnie z wymogami Związku oraz MSiT,
- składanie okresowych sprawozdań zgodnie z wymogami MSiT,
- współpraca z biurem Związku w zakresie opracowywania ofert programowych i sprawozdań do MSiT oraz innych dokumentów strategicznych Związku,
- współpraca z trenerami kadry narodowej, trenerami współpracującymi, pracownikami Związku w zakresie planowania, opiniowania i kontroli dokumentów związanych z programami dofinansowania z MSiT oraz dokumentów Związku.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- uprawnienia do pracy szkoleniowej/instruktora sportu,
- minimum 10-letni staż pracy w sporcie lub instytucji zajmującej się kulturą fizyczną,
- znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych na zlecenie MSiT,
- znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia,
- doświadczenie w pracy trenerskiej, sędziowskiej,
- dobra znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
- znajomość języka angielskiego,
- posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym umiejętność współpracy i zarządzania pracownikami,
- umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:
- CV,
- skan dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienie do pracy szkoleniowej/instruktora sportu,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Procedura i przebieg konkursu:
- postępowanie konkursowe prowadzić będzie trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZG. W skład Komisji może wejść dodatkowo przedstawiciel MSiT,
- termin wysłania ofert mija w dniu 22 marca 2022 r.,
- w dniu 25 marca 2022 r. planowane jest spotkanie rekrutacyjne Komisji z wybranymi kandydatami,
- komisja konkursowa w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do zarządu Związku o unieważnienie konkursu,
- oferty konkursowe, które nie będą zawierać kompletu dokumentów, a także oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.


Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Gimnastyczny z siedzibą w 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV (ewentualnie odrębnym dokumencie) zgody o następującej treści: *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polski Związek Gimnastyczny z siedzibą w Warszawie (03-450), ul. Ratuszowa 11 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Warszawa, 15 marca 2022 r.
 

Załączniki:

1. Konkurs na stanowisko Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Gimnastyczne

 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr Dec
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2022-03-15 12:33:12
Czas wytworzenia: 2022-03-15

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Konkurs na stanowisko Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Gimnastycznego Dopierała Janusz Modyfikowano 2022-05-05 12:14:08
2.  Konkurs na stanowisko Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Gimnastycznego Dopierała Janusz Modyfikowano 2022-03-15 12:34:27
3.  Konkurs na stanowisko Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Gimnastycznego Dopierała Janusz Opublikowano 2022-03-15 12:33:12

Rejestr zmian załączników

 
Lp. Nazwa załącznika Osoba dokonująca zmian Rodzj zmiany Data zdarzenia
1.  Konkurs na stanowisko Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Gimnastyczne Dopierała Janusz Dodano 2022-03-15 12:36:11
Serwis został wykonany zgodnie z zaleceniami standardu WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2022